สถานการณ์การผลิตข้าว การตลาดรายสัปดาห์ 3-9 ก.ย.55

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ? http://www.oae.go.th

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

1.1 การตลาด

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55

1) มติ กขช. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 54 รับทราบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55

2) ชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ให้กำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม) ตันละ 20,000 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (40 กรัม) ตันละ 18,000 บาท(ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด)

(3) ข้าวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม) ตันละ 16,000 บาท

(4) ข้าวเปลือกเหนียว

ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท?? ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท

(5) ข้าวเปลือกเจ้า :-

ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 14,600 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท

ทั้งนี้ ราคารับจำนำข้างต้นให้ปรับเพิ่ม-ลดตามจำนวนกรัม ในอัตรากรัมละ 200 บาท

3) เป้าหมายการรับจำนำ ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายจะจำนำได้ไม่จำกัดจำนวนเช่นกัน โดยต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต 2554/55 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย

4) ระยะเวลาดำเนินการ

– ระยะเวลาดำเนินการรับจำนำ 7 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555

(ภาคใต้ 7 ตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555)

– ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ

– ระยะเวลาโครงการ 7 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

5) ผลการรับจำนำ

ผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55

(ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 – 5 สิงหาคม 2555)

รายการ

จุดรับจำนำ

จำนวน

ใบประทวน

จำนวน

ยุ้งฉาง

ปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือก (ตัน) 1/

ข้าว

เจ้า

ข้าว

ปทุมธานี

ข้าว

หอมมะลิ

ข้าว

หอมจังหวัด

ข้าว

เหนียว

รวม

ทุกชนิดข้าว

ภาคเหนือ

210

328,261

2,154

1,465,654

2,790

312,870

269,552

230,436

2,281,301

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ

359

753,377

34,520

164,062

84

2,774,830

211,621

3,150,597

ภาคกลาง

283

154,816

1,266,425

12,368

65,872

1,344,665

ภาคใต้

73

21,082

173,593

173,593

รวมทั้งประเทศ

925

1,257,536

36,674

3,069,740

15,242

3,087,700

335,424

442,057

6,950,156

จำนวนเกษตรกรที่รับเงินกับ ธ.ก.ส. 2/

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2554 – 24 สิงหาคม 2555)

รายการ

ราย

สัญญา

จำนวนตัน

จำนวนเงิน (ล้านบาท)

จำนำยุ้งฉาง

36,672

36,782

176,940.28

3,470.560

จำนำประทวน

1,105,852

1,152,176

6,771,287.65

115,092.253

รวม

1,142,524

1,188,958

6,948,227.93

118,562.813