บริการ

1.รับจ้างอบข้าวเปลือก
2.รับจ้างสีข้าวเปลือก
3.รับจ้างตากข้าวเปลือก ข้าวโพด ลูกเดือย มันสัมปหลัง และธัญพืชต่างๆ
4.รับจ้างปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า